Algemene Voorwaarden

Exalo Media is niet aansprakelijk voor schade in het geval de website van Klant een ban van een zoekmachine heeft gekregen. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hetgeen er met haar eigen website gebeurt.

Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. BacklinkPro.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Exalo Media handelend onder de naam “BacklinkPro.nl”, gevestigd aan de Osingastate 13 in Leeuwarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62256661;
  2. gebruiker: de persoon die gebruik maakt van de website en van de diensten die BacklinkPro.nl levert;
  3. diensten: de diensten welke op de website worden aangeboden en de services die BacklinkPro.nl aan haar gebruikers te bieden heeft;
  4. website: de website www.BacklinkPro.nl, die door Exalo Media wordt beheerd;

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die op de website worden aangeboden en op het gebruik van de website.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Exalo Media vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Exalo Media heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 5. Exalo Media is telefonisch bereikbaar via:
  0638278500 of 0628935159 (Contact: Jan de Wit)

Inhoud van de website en dienstverlening

 1. Exalo Media heeft het recht de inhoud en werking van de website en haar dienstverlening te wijzigen zonder nadere aankondiging.
 2. Exalo Media zal zich inspannen om de diensten zorgvuldig en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 3. Exalo Media heeft het recht derden in te schakelen voor de uitvoering van de diensten.
 4. Exalo Media garandeert niet dat met het opvolgen van de verstrekte adviezen of met het uitvoeren van de handelingen die op de website staan vermeld het beoogde resultaat zal worden bereikt.
 5. Exalo Media kan ten behoeve van onderhoud de website tijdelijk buiten gebruik stellen.

Verplichtingen van de gebruiker

 1. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Exalo Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, beschikbaar zijn en correct zijn.
 2. De gebruiker vrijwaart Exalo Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de levering van diensten aan de gebruiker schade lijden en welke aan de gebruiker toerekenbaar is.
 3. De gebruiker zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden/publiceren/bekendmaken/toegankelijk maken die:
  1. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
  2. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
  3. de rechten van derden schenden, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de intellectuele eigendomsrechten van derden;
  4. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen.
 4. Exalo Media behoudt zich te allen tijde het recht voor om content van de gebruiker te weigeren, te wijzigen of te verwijderen.

Klachten

 1. Klachten over de diensten dienen door de gebruiker direct via het contactformulier op de website aan Exalo Media kenbaar te worden gemaakt.
 2. Exalo Media zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht reageren. Indien de klacht gegrond is, zal Exalo Media al het mogelijke in werking stellen om het probleem op te lossen. De gebruiker dient Exalo Media in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat Exalo Media erkent dat de geleverde diensten gebrekkig zijn.

Aansprakelijkheid en verjaring

 1. Exalo Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Exalo Media is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij aan Exalo Media heeft verstrekt of via de website heeft ingevoerd.
 2. Exalo Media is niet aansprakelijk voor schade in het geval de website van Klant een ban van een zoekmachine heeft gekregen. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hetgeen er met haar eigen website gebeurt.
 3. Exalo Media streeft ernaar de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
 4. Alle informatie en gegevens op de website zijn met de grootste zorg samengesteld. Het kan natuurlijk zijn dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden staan. Exalo Media is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het gebruik maken van de website of de diensten of veroorzaakt door technische storingen.
 5. Exalo Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten, vergissingen, verschrijvingen of typefouten op haar website.
 6. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van het gebruik van de website of van een advies van Exalo Media, maakt.
 7. Exalo Media kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van derden zoals een provider.
 8. Exalo Media is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst die, als gevolg van de diensten van BacklinkPro.nl, is gesloten tussen de gebruiker en de provider.
 9. Exalo Media is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 10. Exalo Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, opgelegde boetes en gemiste besparingen.
 11. Alle aanspraken jegens Exalo Media die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Exalo Media zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Overmacht

 1. Exalo Media is niet gehouden tot het leveren van de diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, bedrijfsstoring, alsmede iedere andere situatie waarop Exalo Media geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 2. Exalo Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van de gebruiker indien er sprake is van overmacht.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 2. Exalo Media verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement die op de website staat.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Exalo Media gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Exalo Media zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Exalo Media niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op ter beschikking gestelde teksten, afbeeldingen, adviezen en dergelijke berusten uitsluitend bij Exalo Media of bij haar licentiegever(s).
 2. Zonder voorafgaande toestemming van BacklinkPro.nl, mag de gebruiker geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen, programmatuur e.d. die hem via de website ter beschikking worden gesteld kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren, publiceren, vermenigvuldigen of openbaar maken.
 3. De gebruiker vrijwaart Exalo Media voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de gebruiker aan Exalo Media verstrekte of op de website geplaatste teksten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle diensten die Exalo Media aan de gebruiker levert en op het gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen de gebruiker en Exalo Media worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Exalo Media gevestigd is. De gebruiker heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Exalo Media schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Exalo Media is niet aansprakelijk voor schade in het geval de website van Klant een ban van een zoekmachine heeft gekregen. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hetgeen er met haar eigen website gebeurt.

Scroll to top